Oldest pages

ናብ መዳህሰሲ ኪድ ናብ ምድላይ ኪድ

The following data is cached, and was last updated 19:46, 10 ግንቦት 2021. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (ናይ ቀደም 50 | ዝቕጽል 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ሆብ‏‎ (10:27, 29 ሰነ 2007)
 2. ላካ‏‎ (10:29, 29 ሰነ 2007)
 3. ሒና‏‎ (10:33, 29 ሰነ 2007)
 4. ሓማሴናይ‏‎ (10:34, 29 ሰነ 2007)
 5. መቕድሒ‏‎ (11:48, 29 ሰነ 2007)
 6. ማንቲሌ‏‎ (11:50, 29 ሰነ 2007)
 7. ማዕተብ‏‎ (11:51, 29 ሰነ 2007)
 8. ምድራዊ‏‎ (11:52, 29 ሰነ 2007)
 9. ምድራዊት‏‎ (11:53, 29 ሰነ 2007)
 10. ሞሳ‏‎ (11:53, 29 ሰነ 2007)
 11. ሞግዲ‏‎ (11:53, 29 ሰነ 2007)
 12. እግራ‏‎ (11:56, 29 ሰነ 2007)
 13. ሪሕ‏‎ (11:57, 29 ሰነ 2007)
 14. ሪም‏‎ (11:58, 29 ሰነ 2007)
 15. ራውያ‏‎ (11:58, 29 ሰነ 2007)
 16. ሰክራን‏‎ (11:59, 29 ሰነ 2007)
 17. ሱማ‏‎ (11:59, 29 ሰነ 2007)
 18. ሳልሰይቲ‏‎ (12:00, 29 ሰነ 2007)
 19. ሳልሳይ‏‎ (12:00, 29 ሰነ 2007)
 20. ሳግላ‏‎ (12:01, 29 ሰነ 2007)
 21. ሸካ‏‎ (12:03, 29 ሰነ 2007)
 22. ሺሾ‏‎ (12:03, 29 ሰነ 2007)
 23. ሻቡ‏‎ (12:03, 29 ሰነ 2007)
 24. ሽል‏‎ (12:03, 29 ሰነ 2007)
 25. ሽሩበ‏‎ (12:04, 29 ሰነ 2007)
 26. ሽሮ‏‎ (12:04, 29 ሰነ 2007)
 27. ሽየ‏‎ (12:05, 29 ሰነ 2007)
 28. ቀላቢ‏‎ (12:58, 29 ሰነ 2007)
 29. ቀላቢት‏‎ (12:59, 29 ሰነ 2007)
 30. ቀሻሺ‏‎ (12:59, 29 ሰነ 2007)
 31. ቂም‏‎ (12:59, 29 ሰነ 2007)
 32. ቃድራ‏‎ (13:00, 29 ሰነ 2007)
 33. ቃፍራ‏‎ (13:00, 29 ሰነ 2007)
 34. ቈሮንፎ‏‎ (13:02, 29 ሰነ 2007)
 35. ቈንቈር‏‎ (13:02, 29 ሰነ 2007)
 36. ቡርኵታ‏‎ (13:05, 29 ሰነ 2007)
 37. ቡርዶ‏‎ (13:05, 29 ሰነ 2007)
 38. ቢልቃጥ‏‎ (13:06, 29 ሰነ 2007)
 39. ባርኖስ‏‎ (13:06, 29 ሰነ 2007)
 40. ባይቶ‏‎ (13:07, 29 ሰነ 2007)
 41. ብሑቕ‏‎ (13:07, 29 ሰነ 2007)
 42. ብዛዕባ‏‎ (13:10, 29 ሰነ 2007)
 43. ብዛዕባይ‏‎ (13:10, 29 ሰነ 2007)
 44. ብዛዕብኡ‏‎ (13:17, 29 ሰነ 2007)
 45. ቦሶ‏‎ (13:17, 29 ሰነ 2007)
 46. ቱቱላ‏‎ (13:22, 29 ሰነ 2007)
 47. ታሕታወይቲ‏‎ (13:22, 29 ሰነ 2007)
 48. ትም‏‎ (13:23, 29 ሰነ 2007)
 49. ትግራወይቲ‏‎ (13:24, 29 ሰነ 2007)
 50. ትግራዋይ‏‎ (13:24, 29 ሰነ 2007)

View (ናይ ቀደም 50 | ዝቕጽል 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)